\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Sníh na již -- ních strá -- ních roz -- tá -- vá, ně -- kde už i trá -- va vy -- rá -- ží. Z_dá -- lky půl -- noč -- ní už ke všem o -- sa -- dám jar -- ní vá -- nek prá -- vě zprá -- vu při -- ná -- ší. \set stanza = #"R:" Co ne -- vi -- dět se sej -- dem, zas no -- ci bu -- dou rů -- žo -- vé, jak je zná -- va -- li sta -- ří tram -- po -- vé. Co ne -- vi -- dět se sej -- dem o jed -- nu zi -- mu mou -- dřej -- ší, a -- le tram -- po -- vé do smr -- ti nej -- del -- ší.
}melody = \chordmode {
 a1 a b:m b:m e:7 e:7 a a a a:7 d d a e:7 a a:7 d d a a b:m e:7 a a:7 d d a a b:m e:7 a a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e4. e8 e4 e  fis e cis e d1 r1  r4 gis8 gis gis4 a  b a d, fis  e1  r2 a4 b cis cis cis b  a a b a d,1  r2 a'4 a  a e e cis d d cis b  a1 \bar "||" r8 cis'8 cis cis b4 a   fis a r2  r8 d d d cis4 b  cis4 a8 e( e2) r2 cis4 e  e d8 d4. r4  r2 gis4 gis fis4. fis8 e2  r8 cis'8 cis cis b4 a  fis a r2 r8 d8 d d cis4 b  cis4 a e2 r2 cis4 e  e4. d8 d2 r8 gis8 gis gis a4 b a1( a4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Co nevidět se sejdem" }
  poet = \markup { "Hudba Miloš Šára, text Robert Filip" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-11
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Stránky starých kronik osadních"
         "jsou zimních nocí příslibem."
         "Toho, že i když mráz jaro ochladí,"
         "prostě na osadu přijet musíme."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #46
   \column {
    \line { \bold "R:"
        \column {
         "Co nevidět se sejdem a budem plni dojetí,"
         "až nám nad hlavou zas vlajka vyletí."
         "Co nevidět se sejdem o jednu zimu moudřejší,"
         "ale trampové do smrti nejdelší."
        }
    }
   }
  }
 }


}