\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 18.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Če -- kej ti -- še, až mra -- ky mě -- síc roz -- ple -- tou, pak se dej na ce -- stu zná -- mou, sta -- le -- tou. Naj -- di si zem, kam sto -- py li -- dí ne -- ve -- dou, kam mo -- hou jen ti, kte -- ří ště -- stí dát do -- ve -- dou. Tam mě " " U -- sí -- nej a zvo -- ny zla -- ce -- né za -- zvo -- ní a ty to víš, u -- sí -- nej a ne -- ří -- kej, že ne, ne -- ří -- kej, že ne -- tre -- fíš. Us -- ni ti -- še, až mra -- ky mě -- síc roz -- ple -- tou, pak se daj na ce -- stu zná -- mou, sta -- le -- tou, naj -- di si zem, kde sto -- py li -- dí nej -- sou znát,__ kam mo -- hou jen ti, kte -- ří ště -- stí do -- ve -- dou dát.__
}

verseII = \lyricmode {
 " " " " hle -- dej, " " až se rá -- no zrů -- žo -- ví, tam je cíl a nik -- do víc ti ne -- po -- ví,__ svět chce ti dát, ne -- nech mě stát tak bez -- rad -- nou,__ na -- víc hvě -- zdy, kte -- ré ti sví -- tí, ty nes -- pad -- nou
}

melody = \chordmode {
 s4 c2. f c c c c g:7 g:7 c c:7 f f c g:7 c c c f f c c f f c g:7 c f c c c c g:7 g:7 c c:7 f f c g:7 c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \partial 4 c8 d  \repeat volta 2 { e8 c r8 c d e  f4 f g8 a  g2.( g4) r4 e8 f  g4. g8 a g  e4 g, f'8 e  d2.( d4) r8 g,8 c d  e4. dis8 e f  g g( g4) a8 g   a,2.( a4) r8 c8 c d  e4. dis8 e f  e g,4 g8 b d c2.( } \alternative { { c4) r4 c8 d } { c4 r4 f8 g } }a4 r8 gis a bes a8 g f4 g8 f  e4 r8 d c d  e4 r8 f8 g g  a4. gis8 a bes  a g f4 g8( f)  e4. g,8 f' e  d4 r4 c8 d  e c r8 c d e  f4 f g8 a g2.( g4) r4 e8 f  g4 r8 g a g e4 g, f'8 e  d2.( d4) r8 g, c d e4. dis8 e f  g4 g a8 g  a,2.( a4) r8 c c d e4. dis8 e f  e g,4 g8 b d  c2.( c4) r4 s4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Čekej tiše" }
  subtitle = "He'll have to go"
  poet = \markup { "Hudba a text Joe a Audrey Allison" }
  arranger = "český text J. Grossmann"
  meter = \markup { \tiny \italic "Klidně" }
  composer = "(Doprovod: waltz)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}