\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Lví si -- lou vzle -- tem so -- ko -- lím ku -- pře -- du krá -- čej -- me a byť i ces -- ta da -- le -- ká, ta so -- ko -- lí -- ka ne -- le -- ká. Jen muž -- ně, stat -- ně ku -- pře -- du, vždyť dra -- há vlast če -- ká.
}

verseII = \lyricmode {
 " " dra -- hé vlas -- ti v_o -- bě -- ti své sí -- ly sná -- šej -- me. A
}

melody = \chordmode {
 s4 g2 d:7 g1 c2 d:7 g1 d:7 g d:7 g g2 d:7 g1 c2 d:7 g1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 d4 \repeat volta 2 { g4 g a c  b4. a8 g4 d  e a g8( fis) e( fis)  g2. d4 } a'4 gis a e d4. g8 d4 g  a4. gis8 a4 b8( c)  b4. c8 b4 d,4   g4 g a c b4. a8 g4 d  e a g8( fis) e( fis)  g2 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Lví silou" }
  poet = \markup { "Hudba i text František Josef Pelz" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Hymna sokola" }
  composer = "(Doprovod: pochod)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}