\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Če -- chy krás -- né, Če -- chy -- mé, du -- še má se s_tou -- hou pne, kde ty na -- še ho -- ry jsou za -- snou -- be -- ny s_o -- blo -- hou.
}

melody = \chordmode {
 g4 g2. d:7 d:7 g g:7 c d:7 g 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \partial 4 g8 b  d4. b8 d g  fis2 d8 e  fis4. d8 fis a  g2 g8 b  b4. a8 g d  e4( a) \tuplet 3/2 { a8( g) e }  e4. d8 e fis g2 s4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Čechy krásné, Čechy mé" }
  subtitle = "Vlastenské hory"
  poet = \markup { "Hudba Josef Leopold Zvonař, text Václav Jaromír Picek"}
  meter = \markup { \tiny \italic "Andante" }
  arranger = "(Valčík)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "S oblohou a nebesy,"
         "kde přemýšlí na plesy"
         "anděl světlem oděný"
         "slávě Páně stvořený."
        }
    }
   }
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Pán, ten stvořil také vás,"
         "slavné Čechy, vlasti krás,"
         "anděla vám z nebe dal,"
         "váš by národ k zpěvu zval."
        }
    }
   }
   \hspace #33
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "A ten národ pěje rád,"
         "v žalmech však i touhu znát,"
         "by ten anděl chránil Čech,"
         "do skonání věků všech."
        }
    }
   }
  }
 }

}