\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Bý -- va -- li, Če -- cho -- vé, stat -- ní jo -- ná -- ci, bý -- va -- li re -- ko -- vé, mu -- ži co květ.__ Bý -- va -- li, bý -- va -- li, vál -- či -- li, zpí -- va -- li, tak je znal svět, tak je znal svět.
}melody = \chordmode {
 d1:m a d:m a d:m a g:m a a f f c c f2 bes f a d1:m a d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d4. d8 d2  e4. e8 e2 r4 f e d  e4.( f8) e2  d4. d8 d2  e4. e8 e2  r4 f e d a1( a') \bar "||"  c4.^\markup { \translate #'(-2.5 . 0.2) \italic "Rychleji" } bes8 a2  a4. g8 a2  bes4. a8 g2  g4. f8 g2^\markup { \translate #'(2.7 . 0.2) \italic "Mírně" } \bar "||" r4 a4 f g a2 a  d1 a a
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Bývali Čechové" }
  poet = \markup { "Hudba i text Jan Nepomuk Škroup" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: pochodový)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-26
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Čechové, Čechové, jak se měníte."
         "Buďte zas rekové, jak vás znal svět."
         "Rekové v smýšlení, v lásce a dychtění,"
         "pro vlasti květ, pro vlasti květ."
        }
    }
   }
  }
 }

}