\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Máš má o -- več -- ko dá -- vno spát i pí -- seň ptá -- ků kon -- čí. zven -- čí. Já znám je -- jí zášť, tak vy -- hle -- dej skrýš, zas má bí -- lej plášť a v_ok -- ně je mříž. \set stanza = #"R:" Máš má o -- več -- ko dáv -- no spát a mů -- žeš hřát, ty mě mů -- žeš hřát. Vždyť při -- jdou se ptát, zí -- tra zas při -- jdou se ptát, jest -- li ty v_mých před -- sta -- vách už mi -- zíš.
}

verseII = \lyricmode {
 Kvů -- li nám pře -- stal ví -- tr vát, jen mů -- ra zí -- rá
}

melody = \chordmode {
 d2. a g d \set chordChanges = ##f d \set chordChanges = ##t a g a g2 a4 d2. a g e d g d g d g d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 \repeat volta 2 { d4 d8 d cis d  e4 fis8 e4 e8  d4 e8 d4 b8 } \alternative { { a8 d4( d4.) } { a8 d4( d4) d8 } } e8. e16 fis8 e4 a,8  b d e d4 d8  e e fis e4 e8  b' a fis e4.   fis4 fis8 fis e d   e4 fis8 e4 e8  d4 e8 d4 b16 d   e4 fis8 e4 d8 a'4. fis4 e8  d4. g8 a b  a4. fis4 e8  d4. g8 a b  a4. fis4 e8  d4.( d4) b8  a d4( d4.)
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Bláznova ukolébavka" }
  poet = \markup { "Hudba Pavel Dydovič, text František Řebíček" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Klidně" }
  composer = "(Doprovod: valčík 2, triolák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-26
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Máš má ovečko dávno spát,"
         "dnes máme půlnoc temnou."
         "Proč měl bych jim lhát,"
         "že jsem tady sám,"
         "když tebe mám rád,"
         "když tebe tu mám."
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}