\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 18.5\cm indent = #0
}

verseII = \lyricmode {
 Ví -- no máš a chvil -- ku spán -- ku, dí -- ky, dí -- ky ver -- bí -- ři. Tam na stra -- ně po -- led -- ní če -- ka -- jí že -- ny, zla -- ťá -- ky a slá -- va, do vý -- stře -- lů ka -- ra -- bin zvon už vy -- zvá -- ní. Ví -- no na ku -- ráž a k_rá -- nu dvě ho -- din -- ky spán -- ku, dí -- ky, dí -- ky vám krá -- lov -- ští ver -- bí -- ři.
}

verseI = \lyricmode {
 Ví -- no máš a mar -- ky -- tán -- ku, dlou -- há noc se pro -- hý -- ří. \set stanza = #"1." Dří -- ve, než se ro -- zed -- ní, ka -- pi -- tán k_o -- se -- dlá -- ní roz -- kaz dá -- vá, o -- stru -- ha -- mi do sla -- bin ko -- ně po -- há -- ní. \set stanza = #"R:" Ví -- no na ku -- ráž a po -- mi -- lo -- vat mar -- ky -- tán -- ku, zí -- tra do Bur -- gund ba -- ta -- lion za -- mí -- ří.
}

melody = \chordmode {
 a2.:m a:m g a:m a:m c2 g4 a4:m e2:m a2.:m    a2.:m a:m c2 g4 a2:m e4:m  a2.:m a2:m g4 a:m e2:m a2.:m  a:m c g a:m a:m c2 g4 a:m e2:m a2.:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { <a e'>2 <a e'>4  <c e>2 <c e>4  <g d'>2 <g d'>4  <a c>2 <a c>4 <c e>2 <c e>4  <c e>2 <g d'>4  <a c>4 <e b'>2 a2. }
 \break
 \repeat volta 2 { a,8 b c d c b  a4. b8 c d e d c c d b c4( b8 a) g4  a8 b c d c b a4 c b  a g2  a2. }   \repeat volta 2 { e'4. d8 e g  e2 e4  g8 fis e d c b  c2 a4  e'4. d8 e g  e4 d8 c b4  a4 g2  a2. }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Batalion" }
  poet = \markup { "Tourdion 1530, Pierre Attaignant" }
  meter = \markup { \tiny \italic "A capella" }
  composer = "(Doprovod: valčík, 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #3
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-27
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Rozprášen je batalion,"
         "poslední vojáci se k zemi hroutí,"
         "na polštáři z kopretin"
         "budou věčně spát."
         "Neplač sladká Marion,"
         "verbíři nové chlapce přivedou ti,"
         "za královský hermelín padne každý rád."
         \bold "R:" 
        }
    }
   }
  }
 }

}