\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Pla -- vu si, a -- ni ne -- vím jak, vždyť ne -- mám pr -- sa, ne -- mám znak, mám jen hla -- vu pl -- nou i -- de -- á -- lů. A mám rád vo -- du ze -- le -- nou a ple -- tu si ji s_oz -- vě -- nou, na -- rá -- že -- jí o -- bě na stej -- nou ská -- lu. Mám vo -- du rád, a pro -- to si na je -- jí chlad tu zvy -- kám, hra -- ju si s_kap -- ry a s_lo -- so -- sy a ty -- kám__ šti -- kám.__ Ře -- kni šti -- ko mod -- ro -- še -- dá, proč vo -- da mi po -- koj ne -- dá a proč mě lá -- ká a proč mě lá -- ká? Proč šťas -- ten jsem když do u -- cha mi chlad -- ná vo -- da špo -- u -- chá a cá -- ká__ a cá -- ká__ a cá -- ká__ a cá -- ká.__
}melody = \chordmode {
 s8 c1 c c g:7 g:7 g:7 c2 a:m d:m d4:m g:7 c1 c c g:7 g:7 g:7 c c:7 f c g:7 c g:7 c g:7 c f c g:7 c d:7 d:7 g:7 g:7 c c c g:7 g:7 g:7 c g:7 c c c g:7 g:7 g:7 c c g:7 g:7 c c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 8 g8 g4 c c d  e8 c4. c4 r8 d  e c4. c4 e f8 d4. d4 r4  g2 g4 r4  g8 a g f e4 d  e2 c2 r2. r8 g8 g4 c c d e c c4. d8   e4 c c8 e4.  f4 d d2   g8 g4. g8 g4.  g8 a g f e4 d  c r2. r1   f2 g4 f  e1  r4 d e d c r2.  r4 d e8 d4.  c4 r2.  r4 d r4 e c1  r4 f g f e c r2  r4 d e d c r2 r8 c d d( d2.)  r1 g8 g( g2.) r2. r8 g, g4 c c d  e c c4. d8  e4 c c e  f d d4. g8  a4 g g2   g2. g4  a4 g g2 g2. r8 g, g4 c c r8 d e4 c c r8 d  e c4. c8 e4 r8  f4 d d4. g8  a4( g) g2( g2.) f4  e( c) c2( c2.) g4  a( g) g2( g2.) g4  d'( c) c2( c1 c4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Árie Měsíce" }
  poet = \markup { "Hudba Jiří Šlitr, slova Jiří Suchý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Foxtrot" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}