\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ža -- lo dě -- vče, ža -- lo trá -- vu, ža -- lo dě -- vče, ža -- lo trá -- vu u pan -- ské -- ho su -- cho -- pá -- ru, u pan -- ské -- ho su -- cho -- pá -- ru.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a:7 d d b:7 e:m a:7 d d a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d4 fis a, fis'  e8 d e4 d2  fis8 g a a b a g fis  e fis g g a g fis e d4 fis a, fis'  e8 d e4 d r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Žalo děvče, žalo trávu" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column { 
         \tiny "Jak nažala, ohlédla se, kde Janeček koně pase."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         \tiny "Pase on je na dolině, na té mladé jetelině."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "4."
        \column {
         \tiny "Jezte, koně, však je dobrá, moje milá je podvodná."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         \tiny "Koupil jsem ji pentli modrou, tu máš, holka, na rozchodnou."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "6."
        \column {
         \tiny "Když tu pentli zaplítala, vždycky nad ní zaplakala."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "7."
        \column {
         \tiny "Kde je ten, co mně ji koupil? Mé srdéčko mi zarmoutil."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}