\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pij, sy -- náč -- ku, po -- ma -- lou -- čku, pij, sy -- náč -- ku, po -- ma -- lu, máš ma -- lič -- kou sto -- do -- lič -- ku, máš ma -- lič -- kou sto -- do -- lu. \set stanza = #"R:" Pi -- vo sem, pi -- vo tam, mu -- zi -- kan -- ti hraj -- te, však já vám za -- pla -- tím, jen se ne -- sta -- rej -- te.
}

melody = \chordmode {
 e2 e e b:7 e e e b4:7 e e2 e e b:7 b:7 b:7 b:7 e 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.75
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 e8 e e gis e e e b  e e e gis b b b4 e,8 e e gis e e e b e e e gis b dis, e4  \repeat volta 2 { gis8 a b4  gis8 a b4  cis8 b a gis a4 fis  fis8 gis a4  fis8 gis a4 b8 a gis fis gis4 e }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Pij, synáčku, pomaloučku" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #1
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju. Že ten džbánek o ten trámek, že ho taky rozbiju." \italic \tiny "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}