\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ne -- za -- chá -- zej slun -- ce,__ ne -- za -- chá -- zej ješ -- tě, já mám po -- tě -- še -- ní__ na da -- le -- kej ces -- tě, já mám po -- tě -- še -- ní__ na da -- le -- kej ces -- tě.__
}

melody = \chordmode {
 c1 c c d:m g:7 g:7 f g:7 c e4:m a2.:m c1 d2:m g2:7 c1 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r4 g8 g e4 f g e2.( e4) r4 g c  a g f e  r4 f8 f d4 e f d2.( d4) r4 a'4 a g f e f  r4 g8 g e4 f g e2.( e4) r4 g4 c  a g f2 e1( e4) r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Nezacházej Slunce" }
  poet = \markup { "Jihočeská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Já mám potěšení mezi hory, doly,"
         "[: žádnej neuvěří, co je mezi námi :]. "
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Mezi námi dvouma láska nejstálejší,"
         "[: a ta musí trvat do smrti nejdelší :]."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Trvej lásko, trvej, nepřestávej trvat,"
         "[: až budou skřivánci o půlnoci zpívat :]."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Skřivánci zpívali, můj milý nepřišel,"
         "[: buď se na mě hněvá nebo za jinou šel :]."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "6."
        \column {
         "Buď se na mě hněvá, rodiče mu brání,"
         "[: škoda naší lásky, toho milování :]."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}