\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Na bře -- hu Bla -- ni -- ce sto -- jí Ma -- le -- ti -- ce, ves -- nič -- ka má mi -- le -- ná.__ Ces -- ta k_Pro -- ti -- ví -- nu ne -- tr -- vá ho -- di -- nu, strom -- ka -- ma je sá -- ze -- ná.__
}

melody = \chordmode {
 c2 g:7 g:7 c c c c g:7 g:7 c c g:7 f c g:7 c g:7 c g:7 c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 e8. e16 e8 f e d4.  f8. f16 f8 g  f e4.  g4 g a g  f e d2( d8) r4. 
 \break
 \repeat volta 2 { g4 a b c  b2 a c8 r4 g8 g4 f e2 d g8. g16 g8 a g4 f e2( e8) r4. }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Na břehu Blanice" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Tam já jsem se zrodil, osm let jsem chodil"
         "do Myšence do školy."
         "Pryč jsou mladá léta, hlava stříbrem vzkvétá,"
         "srdce nad tím zabolí."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Jedni jako druzí, sedláci, podruzi,"
         "na hřbitově budou spát."
         "U kostela blízko, moje rodná vísko,"
         "budu na tě vzpomínat."
        }
    }
   }
  }
 }


}