\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 18.3\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ko -- lí -- ne, Ko -- lí -- ne,__ sto -- jíš v_pěk -- né ro -- vi -- ně. Šen -- ku -- je tam má mi -- lá, má pa -- nen -- ka roz -- mi -- lá, šen -- ku -- je tam ve ví -- ně.
}

melody = \chordmode {
 c2 c c f c c c c c f g:7 g:7  c c f c f f c c c c g:7 g:7 c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { c2 e4 f g2 a g2( g8) r4.  c4 c b a g2 f4( e)  d2( d8) r4. }
 \break
 \repeat volta 2 { c'4 c b a a2 g4 c a a g f  f2 e4 c  g'4. a8 g4 e  f2 g e2( e8) r4. }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Kolíne, Kolíne" }
  poet = \markup { "Česká, úprava František Kmoch" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Marcia" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-27
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Přišel tam Pepíček, měl na stranu klobouček,"
         "dal si nalejt máz vína a přitom si zazpívá."
         "Kolínečku, Kolíne."
        }
    }
   }
  }
 }

}