\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Dyž sem šel z_Hra -- diš -- ťa z_po -- žeh -- ná -- ní, Pot -- ka -- la mě,__ poz -- na -- la mě,__ čer -- ve -- né jab -- lůč -- ko dá -- va -- la mně.
}

verseII = \lyricmode {
 pot -- kal sem děv -- či -- cu zne -- na -- dá -- ní. " " " " " " " " (zdra -- vi -- la mě)
}

melody = \chordmode {
 g1 c4 a2.:m d1:7 g  d4:7 g2. g4 a2 d4:7 d1:7 g c4 a2.:m d1:7 g 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { b8 b g2.  e8 e a2.  a8 g fis2.  g1 } \repeat volta 2 { a8 a b b( b2) d8 c b2 a4( a1)  b8 b g2.  e8 e a2.  a8 g fis2. g1 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Když jsem šel z Hradišťa" }
  poet = \markup { "Moravská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Procítěně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Že sem byl syneček nerozumný,"
         "vzal jsem si jablůčko z ručky její."
         "[: Jak jsem jedl, tak jsem zbledl,"
         "už ťa dom, děvčico, nepovedu. :]"
         "(To jablůčko je kyselé a moje srdečko zarmůcené.)"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Neber si, synečku, co kdo dává,"
         "z takových jablůček bolí hlava."
         "[: Hlava bolí, srdce svírá,"
         "všecko, cos miloval, konec mívá. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}