\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ja, keď sa Ja -- noš -- ko do voj -- ny bral, pri -- šol pod o -- kén -- ko, smu -- tně vo -- lal. Po -- daj že mi, mi -- lá, po -- daj tro -- chu vo -- dy, le -- bo ve mně mo -- je srd -- co sho -- rí.
}

melody = \chordmode {
 a2:m d:m a4:m e a2:m f1 g2 c f1 g2:7 c4 e a2:m d:m a4:m e a2:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e8 e a a e4 d c8 c b4 a r4  a'8 gis a b c4 a   g8 g f4 e r4  a8 gis a b c4 a g8 a g f e4 d  e8 e a a e4 d  c8 c b4 a r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ja, keď sa Janoško" }
  poet = \markup { "Moravská z Kopanic" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Zvolna" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column { \tiny {
         "A já bych ci dala trochu vody,"
         "ale sa já bojím tvojich koní."
         "Něboj sa, má milá, hoja, koňa mého,"
         "šak leží šablenka podla něho."
        } }
    }
   }
   \hspace #-44
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column { \tiny {
         "Keď mi prišla karta narukavec,"
         "dal som si muzigu došikovac."
         "Muziganci moji, zahrajce mi čardáš,"
         "prvieho ochtóbra rukovac mám."
        } }
    }
   }
   \hspace #33
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column { \tiny {
         "Keď mi prišla karta k rukovanie,"
         "moja milá, čas je k rozejdenie."
         "Sbohom tu ostávaj, dobre sa tu mávaj,"
         "a na mňa smutného nězabývaj."
        } }
    }
   }
  }
 }

}