\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.50\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Eš -- tě si já, eš -- tě si j po -- hár -- ví -- na za -- pla -- tím. Po -- tom -- sa já, po -- tom sa já k_mo -- jej mi -- lej na -- vrá -- tím. Od ve -- če -- ra do rá -- na, mu -- zi -- ka nám vy -- hrá -- vá. Pij -- me, pij -- me, bí -- lé vín -- ko z_po -- há -- ra.
}

melody = \chordmode {
 d2:m a d:m g:m d4:m g:m gis:dim7 a   d2:m d4:m e:7  a2:m e:7 a:m d:m a4:m d:m dis:dim7 e:7 a2:m a:m   bes2 f c f d:m d8:m g4.:m d4:m gis:dim7 a2   d:m a d:m g:m d4:m g:m gis:dim7 a d2:m d2:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d8 d4. e8 e4. f8 f4. g8 g4. a4 g f e f8 d4. d4 r4   a'8 a4. b8 b4. c8 c4. d8 d4. e4 d c b c8 a4. a4 r4  \repeat volta 2 { d4 d a8 a4. c8 bes4. a4 r4 a4. bes8 a g4. f8 f4. e4 r4  d4. r8 e4. r8 f4. r8 g4. r8 a4 g f e f8 d4. d4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Eště si já pohár vína zaplatím" }
  poet = \markup { "Moravská z Kopanic" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rázně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-20	
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Eště si já, eště si já pohár vína zaplatím."
         "Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím."
         "Potom pujdem na pána, co s nama zle nakládá."
         "Pijme, pijme dobré vínko z pohára."
        }
    }
   }
  }
 }

}