\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Za -- bi -- li,__ za -- bi -- li__ chla -- pa -- z_Ko -- lo -- ča -- vy.__ By -- lo tu, ne -- ní -- tu,__ hav -- ra -- ni na plo -- tu,__ by -- lo ví -- no v_su -- dě, teď tam vo -- da bu -- de. Ne -- ní, ne -- ní tu.__
}

verseII = \lyricmode {
 Ře -- kně -- te__ hro -- ba -- ři,__ kde je po -- cho -- va -- ný.__
}

melody = \chordmode {
 c2. c c c c c c c f f f f d:m d:m d:m d:m f f c c c c c c c c f f c c c c c c c c c c c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 << { s4 g' c e c g s4 g c e c g } \\ { c,2.( c2.) c2.( c2.) } >> 
 \repeat volta 2 { e4^\markup { \translate #'(-2.4 . 0.2) \musicglyph #"scripts.segno" } e e( e) r2 r2. r2. c4 d c( c) r2 r2. r2. d2. e d c a4 c2( c4) r2 << { s4 g' c e c g^\markup { \translate #'(-1.2 . 0.2) \bold "Fine" } } \\ { c,2.( c2.) } >> }
 << { c2. g2. } \\ { s4 <g' c e>4 <g c e>4 s4 <g c e>4 <g c e>4 } >> 
 c,4 c c g' a g( g) r2
 c,4 c c f f f( f) r2 c8 c c4 c e g2  c,8 c c4 c  a g2  c4 c2
 << { e4 g e( e) s2 } \\ { s2. c4 e g } >> %  e4 g \slurUp e( <e \stemDown c>) e g
 << { s4 g c e c g s4 g \stemDown c^\markup { \bold "D.S. al Fine" } e c g \stemNeutral } \\ { c,2.( c2.) c2.( c2.) } >>
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "divadelní a muzikálvá píseň"
  title = \markup \center-column { "Zabili, zabili" }
  subtitle = "Píseň ze hry Nikola Šuhaj loupežník"
  poet = \markup { "hudba Miloš Štědroň" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 9)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #1.8
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Špatně ho zabili,"
         "špatně pochovali."
         "Vlci ho pojedli,"
         "ptáci rozklovali."
         "Bylo tu, není tu,"
         "havrani na plotu,"
         "bylo víno v sudě,"
         "teď tam voda bude."
         "Není, není tu."
        }
    }
   }
   \hspace #-12
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Vítr ho roznesl"
         "po dalekém kraji."
         "Havrani pro něho"
         "na poli krákají."
         "Bylo tu, není tu,"
         "havrani na plotu,"
         "bylo víno v sudě,"
         "teď tam voda bude."
         "Není, není tu."
     
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Kráká starý havran,"
         "krákat nepřestane,"
         "dokud v Koločavě"
         "živý chlap zůstane,"
         "živý chlap zůstane."
        }
    }
   }
  }
 }

}