\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ej, od Buch -- lo -- va vě -- tr vě -- je, už téj Ka -- čen -- ce pen -- tle be -- re. Dnes -- kaj ne -- věs -- ta, zaj -- tra že -- na, dnes ve -- čer bu -- deš za -- če -- pe -- ná.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 c2. g2:7  g2.:7 c2 f2. c2 g2.:7 c2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 5/4
 <c e>16 <c e> <c e> <c e> <e g>4^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } <d f>8 <c e> <b d> <b d>4.^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" }  <b d>16 <b d> <b d> <b d> <g' b>4^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } <f a>8 <e g> <c e> <c e>4.^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } \repeat volta 2 { <f a>16 <f a> <f a> <f a> <a c>4^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } <b d>8 <a c> <e g> <e g>4.^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" }  <b d>16 <b d> <b d> <b d> <g' b>4^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } <f a>8 <e g> <c e> <c e>4.^\markup { \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ej, od buchlova" }
  poet = \markup { "Moravská ze Slovácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Ty si, Kačenko, bílá růža,"
         "tobě nebylo třeba muža."
         "Tys mohla chodit po svobodě,"
         "jak ta rybička v bystrej vodě."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Ty si, Martine, strom zelený,"
         "tobě nebylo třeba ženy."
         "Tys mohél chodit po galánkách,"
         "jak ten holůbek po hambalkách."
        }
    }
   }
  }
 }


}