\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"R:"
 Vá -- no -- ce, Vá -- no -- ce při -- chá -- ze -- jí, zpí -- vej -- me přá -- te -- lé, po ro -- ce Vá -- no -- ce, Vá -- no -- ce při -- chá -- ze -- jí, šťa -- stné a ve -- se -- lé.__ \set stanza = #"1." Proč jen dě -- da říct si ne -- dá, tlu -- če o stůl v_před -- sí -- ni a pak, bě -- da, mar -- ně hle -- dá kap -- ra pod skří -- ní. Na -- še te -- ta pe -- če lé -- ta na Vá -- no -- ce vá -- noč -- ku, ne -- rep -- tá -- me, as -- poň má -- me ně -- co pro koč -- ku. Jó,
}

melody = \chordmode {
 c1 c \repeat unfold 4 { g1:7 } c1 c c c g:7 g:7 g:7 g:7 c c g g d:7 g g g d:7 g g g d:7 g g g d:7 g2 g:7
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { c2 c4 a g2 g4 e  g4 g2 d4  g1  g4 b2 a4 g2 f  e1 r4 g4 a b  c2 c4 a g2 g4 e  g4 g2 d4  g1  g4 b2 a4 g2 b2  c1( c4) r4 r2 \bar "||" d,4 d d d b' b g g a a f f  g g d2 d4 d d d  b' b g g a a f f g2 r2   d4 d d d b' b g g a a f f  g g d2 d4 d d d  b' b g g a a f f g r4 g2 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "Veselé Vánoce" }
  poet = \markup { "Hudba Jaromír Vomáčka, text Zdeněk Borovec" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" }
  composer = "(Doprovod: 1, 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-22
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být }
     \line { a pak táta s minimaxem zavlažoval byt. }
     \line { Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, }
     \line { říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. }
    }
    \hspace #10
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, }
     \line { jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. }
     \line { Strejdu vida děla přidá, Neseme vám noviny, }
     \line { čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. }
    }
    \hspace #10
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { A když sní se, co je v míse, televizor pustíme, }
     \line { v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své. }
     \line { Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, }
     \line { máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc. }
    }
   }
  }  
 }
}