\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ve -- se -- lé Vá -- no -- ční ho -- dy, zpí -- vej -- te dít -- ky ko -- le -- dy. O tom, co se vskut -- ku sta -- lo, že se li -- dem na -- ro -- di -- lo dě -- ťát -- ko.
}

melody = \chordmode {
 c2 f c4 g:7 c2 c f c4 g:7 c2 c g:7 c g:7 c4 g:7 c2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 c8( e) g g  g4 c8( a)  g4 f e2  c8( e) g g  g4 c8( a)  g4 f e2 \repeat volta 2 { g8 g f e d e f d  g8 g f e d e f d  e4 d  c2 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "Veselé vánoční hody" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: Začátek ad libitum, repetice 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Po tmě leží, nemá svíčičky, }
     \line { na nebi mu svítí hvězdičky. }
     \line { [: Ty, jenž všechen oděv dáváš, }
     \line { samos nahé a nic nemáš, děťátko. :] }
    }
   }
   \hspace #33
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Přišli chudí pastouškové, }
     \line { zpívali jsou chvály nové. }
     \line { [: Vítej nám, andělský králi, }
     \line { tebe jsme zdávna žádali, děťátko. :] }
    }
   }   
  }
 }
}