\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Slá -- va, už je sníh, je -- dem na sa -- ních, klu -- ci kři -- čí, zvo -- nek zní, je -- nom tá -- ta ztich. Na co vzpo -- mí -- ná?  \set stanza = #"R:" Rol -- nič -- ky, rol -- nič -- ky, kdo pak vám dal hlas? Kaš -- pá -- rek ma -- lič -- ký ne -- bo dě -- da Mráz? Rol -- nič -- ky, rol -- nič -- ky, co to zvo -- ní v_nich? Ma -- min -- či -- ny pís -- nič -- ky, Vá -- no -- ce a sníh.
}

verseII = \lyricmode {
 Kou -- ká na sy -- na, u -- ši na -- pí -- ná Co to sly -- ší v_rol -- nič -- kách?
}

melody = \chordmode {
 d1 d d2 fis:7 g b:7  e:m g:m d a:dim7 e:m a:7 d1  e2:m a:7 d1 d d d2 g  d1 g d e a:7 d d d2 g d1 g d  e2:m a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { a4 fis' e d a2 r2  a4 fis' e d b2 r2  b4 g' fis e a a a2 } \alternative { { a4 g fis e d2 r2 } { b'4 a g e  d2 r2 \bar "||" } } fis4 fis fis r4  fis4 fis fis r4 fis a d, e fis2 r2  g4 g g r4 g fis fis2  fis4 e e fis  e2 r2  fis4 fis fis r4  fis4 fis fis r4 fis a d, e fis2 r2  g4 g g g  g fis fis r4 a4 g fis e d2 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "Rolničky" }
  poet = \markup { "Americká lidová, text Vladimír Dvořák" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-25
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Zvonky dětských let, rozezvoňte svět. }
     \line { Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět. }
     \line { Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka, }
     \line { vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. }
     \line { \bold R}
    }
   }
  }
 }


}