\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pojď -- te chlap -- ci k_nám, ko -- le -- dy vám dám, po jab -- líč -- ku, po o -- říš -- ku, o -- bleč -- te -- se do ko -- žíš -- ků, bu -- dem zpí -- va -- ti, ko -- le -- do -- va -- ti.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 d2 a:7 d d g d a1:7 d a d a d2 a:7 d d d a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 fis4 fis e e d1  g4 g fis fis e1  fis4 a a fis e g g e  fis fis fis e8( d)  cis4 b cis a  d d e e a1  fis4 fis e e d1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "Pojďte chlapci k nám" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Když je zima, mráz, }
     \line { slyším divný hlas, }
     \line { ptáci v půlnoci zpívají, }
     \line { pastuškové vytrubují. }
     \line { Co to nového, }
     \line { neslýchaného. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { V oblacích jasný }
     \line { anděl se vznáší, }
     \line { divným hlasem prozpěvuje, }
     \line { všemu lidu oznamuje. }
     \line { Narodil se nám }
     \line { spasitel a král. }
    }
   }
   \hspace #21
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Leží v Betlémě }
     \line { v jeslích na seně, }
     \line { nemá žádné poduščičky, }
     \line { jenom chatrné }
     \line { plenčičky, dítě }
     \line { zrozený na ten svět bídný. }
    }
   }   
  }
 }
}