\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 My tři krá -- lo -- vé jde -- me k_vám, ště -- stí, zdra -- ví, pře -- je -- me vám.
}

melody = \chordmode {
 \partial 8 g8  g2. a4:m d8:7 g4.  c4. a4.:m  d4.:7 g4
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 \partial 8 d8  g4 g8 g4 b8  a4 a8 b4.  g8 fis e a4 a8  d,8( e) fis g4 \bar "|"
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "My tři králové" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Štěstí, zdraví, dlouhá léta, }
     \line { my jsme k vám přišli z daleka. }
     \hspace #10
     \line \smallCaps { 3. }
     \line { Z daleka je cesta naše, }
     \line { do Betléma mysl naše. }
    }
   }
   \hspace #-29
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Co ty, černej, stojíš vzadu, }
     \line { vystrkuješ na nás bradu. }
     \hspace #10
     \line \smallCaps { 5. }
     \line { A já, černej, vystupuju }
     \line { a Nový rok vám vinšuju. }
    }
   }
   \hspace #10
   \column {
    \hspace #10
    \line \smallCaps { 6. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { A my taky }
     \line { vystupujem }
     \line { a Nový rok }
     \line { vám vinšujem. }
   }} 
  }
 }
}