\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Z_jed -- né stra -- ny chvoj -- ka, z_dru -- hé bo-- ro -- věn -- ka, pás -- li ov -- ce pas -- tuš -- ko -- vé, jed -- li ka -- ši z_hrn -- ka, pás -- li ov -- ce pas -- tuš -- ko -- vé jed -- li ka -- ši z_hrn -- ka.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 d2 d g d g d a:7 d g d a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d8 e fis g  a4 a b8 cis d b  a4 a  b8 g g b a fis fis a  g e cis a  d( fis) a4  b8 g g b  a fis fis a  g e cis a  d( fis) d4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "píseň koleda"
  title = \markup \center-column { "Z jedné strany chvojka" }
  poet = \markup { "Moravská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Přiletěl k nim anděl, }
     \line { aby jim pověděl, }
     \line { [: že se Kristus Pán narodil, }
     \line { aby každý věděl, :]. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { A my, hoši malí, }
     \line { rádi bychom brali }
     \line { [: koledičku na ručičku, }
     \line { kdybyste nám dali, :]. }
    }
   }   
  }
 }
}