\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Mo -- je stře -- víč -- ky jsou ja -- ko ze zla -- ta, když je mám, při -- pa -- dám si hroz -- ně bo -- ha -- tá. Ty si vez -- mu jen v_o -- nen slav -- ný den, až si sed -- nem do ko -- čá -- ru ty a já. Mo -- je já.  \set stanza = #"R:" Ach, jsou sa -- mé zla -- to, ach, ty sto -- jí za to, zla -- té stře -- víč -- ky na no -- hou, ty to -- lik krás -- né jsou. Jak se pěk -- ně třpy -- tí, jak se zla -- tem sví -- tí, když ty stře -- víč -- ky pěk -- ně jdou tou zla -- tou u -- lič -- kou.
}

verseII = \lyricmode {
 " " " " bí -- lé ša -- ty ce -- lé z_hed -- vá -- bí ty na -- ráz všech -- ny li -- di ko -- lem při -- vá -- bí. Bu -- du v_o -- nen den zá -- řit to -- bě jen, až si sed -- nem do ko -- čá -- ru ty a 
}

melody = \chordmode {
 d1 d d d a:7 a:7 a:7 a:7 d \set chordChanges = ##f d \set chordChanges = ##t d e:m a:7 d d e:m a:7 a2:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r2. d8 e \repeat volta 2 { fis4 fis fis8 e d e  fis4 fis fis d8 e  fis4 fis8 fis fis e fis g  fis4 e e cis8 d  e4 e e cis8 d  e4 e e cis8 d e e g g fis fis e e } \alternative { { d2. d8 e } { d2. r4^\markup { \italic Rychle } } } \bar "||" a4. d8 fis e d a  b4. e8 g fis e b  cis8 cis cis16 cis8 cis16 e8 e e8. cis16  d8 cis d e fis2  a,4. d8 fis e d a  b4. e8 g fis e b  cis8 cis cis16 cis8 cis16 e8 e g g fis g fis e d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Zlaté střevíčky" }
  poet = \markup { "Americká lidová, slova Vilda Dubský" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: 1, refrén 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Na své staré banjo nemám vůbec čas, }
     \line { je to dávno, co ztratilo svůj zlatý hlas. }
     \line { V onen slavný den bude nalezen, }
     \line { až si sednem do kočáru ty a já. }
     \hspace #1
     \line { Moje sestra Luce a mladší bratr Ben}
     \line { budou krásní v těch černých šatech}
     \line { v onen den. Ale nejvíce zlaté střevíce, }
     \line { až si sednem do kočáru ty a já. }
     \line { \bold R } 
    }
   }
   \hspace #8
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Potom řeknu, sbohem, děti, musím jít, }
     \line { odcházím tam, kde věčně září slunce svit. }
     \line { Sen je vyplněn, přišel onen den, }
     \line { kdy si sednem do kočáru ty a já. }
     \hspace #1
     \line { Všichni lidé budou mi hned závidět }
     \line { zlaté střevíčky i zlatých šestnáct let. }
     \line { Budu bohatá, celá ze zlata, }
     \line { až si sednem do kočáru ty a já. }
     \line { \bold R } 
    }
   }   
  }
 }
}