\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Ne -- ní nut -- no, ne -- ní nut -- no, a -- by by -- lo pří -- mo ve -- se -- lo,__ hlav -- ně ne -- smí bý -- ti smut -- no, na -- tož, a -- by se bre -- če -- lo__ Chceš -- li, trap se, že ti v_kap -- se zla -- té min -- ce ne -- chřes -- tí,__ ne -- mít žád -- né ka -- ma -- rá -- dy, to -- mu já ří -- kám ne -- štěs -- tí.__ Ne -- mít__ pra -- chy, ne -- mít__ srd -- ce, za -- žít__ kra -- chy, za -- žít__ nu -- du, jó, to va -- dí, to va -- dí.__ Ne -- ní nut -- no, ne -- ní nut -- no a -- by by -- lo pří -- mo ve -- se -- lo,__ hlav -- ně nes -- mí bý -- ti smut -- no, na -- tož a -- by se bre -- če -- lo__ by se bre -- če -- lo.__
}

melody = \chordmode {
 \repeat unfold 4 { c1 } d1:m d:m g:7 g:7 g:7 g:7 c g:7 c c c c d:m d:m g:7 g:7 g:7 g:7 c c a:m a:m c c a:m a:m c c a:m a:m c c a:m f g g g:7 g c c c c d:m d:m g:7 g:7 g:7 g:7 c g:7 g:7 c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 g4 g f e g g f e g g f e g e f g  d1( d2.) r4 f4 f e d f f e d r4 f4 f f e d c d e2( f4 e4 d2.) r4   g g f e g g f e r2 e4 f g e f g d1( d2.) r4  f4 f e d f f e d r4 f f f e d c b c1( c4) r4 e8 g( g4) a4 a r2 r1 r1_\markup { "Nevadí." } r2 e8 g( g4)  a4 a r2 r1 r1_\markup { "Vadí." } r2 e8 g( g4)  a4 a r2 r1 r1_\markup { "Nevadí." } r2 e8 g( g4)  a4 a r2 a2. a4  a4 g2.  r2. a4  a g2.( g4) r2. \repeat volta 2 { g4 g f e g g f e g g f e  g e f g d1( d2.) r4  f4 f e d f f e d r4 f4 f f } \alternative { { e d c d e2( f4 e4 d2.) r4 } { e4 d c b c1( c2.) r4 } } \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Vadí, nevadí" }
  poet = \markup { "Hudba Jaromír Uhlíř, text Zdeněk Svěrák" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

}