\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 V_jed - né moř -- ské pu -- sti -- ně ztro -- sko -- tal par -- ník v_hlu -- bi -- ně, je -- nom tři ma -- lé ci -- trón -- ky zů -- sta -- ly na hla -- di -- ně,  \set stanza = #"R:"Rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, ču -- ču, rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, ču -- ču, rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, rý -- ba -- ro -- ba, ču -- ču, zů -- sta -- ly na hla -- di -- ně.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 \repeat unfold 2 { c2 a:m d:m g:7 c a:m d:m g:7 c a:m d:m g:7 g1:7 c1 } 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 c8 c c4 e e  f f g r c,8 c c4 e e  f f d r  c8 c c4 e e f f g r  g4 g8 g \tuplet 3/2 { g4 e d } c2 r2  c8 c c c e e e e f f f f g4 g c,8 c c c e e e e f f f f d4 d   c8 c c c e e e e f f f f g4 g  g g8 g \tuplet 3/2 { g4 e d } c2 r2 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Tři citrónky" }
  poet = \markup { "Autor neznámý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Svižně" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-10
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Jeden z nich povídá, přátelé, }
     \line { netvařte se tak kysele, }
     \line { vždyť je to přece veselé, }
     \line { že nám patří moře celé. }
     \line { \italic R }
    }
   }
   \hspace #2
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { A tak se citrónky plavily dál, }
     \line { jeden jim k tomu na kytaru hrál, }
     \line { a tak se plavily do dáli, }
     \line { až na ostrov korálový. }
     \line { \italic R }
    }
   }
   \hspace #31
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Tam je však stihla nehoda zlá, }
     \line { byla to mořská příšera, }
     \line { sežrala citrónky i s kůrou, }
     \line { zakončila tak baladu mou. }
     \line { \italic R }
    }
   }   
  }
 }
}