\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 V_le -- se, jó v_le -- se na jeh -- li -- čí,__ ko -- ná se svat -- ba tr -- pas -- li -- čí,__ žád -- ná div -- ná__ věc to ne -- ní,__ Šmud -- la už má po voj -- ně a tak se že -- ní.__ na var -- hán -- ky. \set stanza = #"R:" Pro -- to -- že lás -- ka, lás -- ka, lás -- ka v_kaž -- dém srd -- ci klí -- čí, pro -- to -- že lás -- kou ho -- ří i to srd -- ce tr -- pas -- li -- čí a kdo se v_té -- hle vě -- ci jed -- no -- du -- še ne -- o -- pi -- čí,__ ten ať se dí -- vá co se dě -- je v_le -- se na jeh -- li -- čí.__
}

verseII = \lyricmode {
 Ma -- lou má že -- nu, ma -- lin -- ka -- tou,__ s_ma -- lým " " vě -- nem, ma -- lou cha -- tou.__ Už jim cho -- děj__ te -- le -- grám -- ky,__ už jim hra -- jou Men -- lels -- soh -- na
}

melody = \chordmode {
 g1 c2 g2 g1 a2 d2:7  g1 c2 b:7 c4 cis:dim7 g e:m a d:7 g g a d:7 g g d1 g2 d d1 g2 d d1 g2 d d1 g2 d4 d:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { b8 d r d e d r4  e8 g e d( d4) r4  b8 d r d e d r4  a'8 a b a( a4) r4  b,8 d r4 e8 d( d8) r8  e8 g a b( b4.) r8  e,8 g a g b a g d } \alternative { { e8 g a g( g4_\markup { \tiny \italic "Fine" }) r4 } { e8 g a g( g) d } } fis g a a a a a a a a  b a g a( a) d, fis g  a a a a a a a a  b a g a( a) d, fis g   a a a a a a a a  b a g a( a) d, fis g   a a a a a a a a  b a g a( a4) r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Trpasličí svatba" }
  poet = \markup { "Hudba Jaromír Uhlíř, text Emil Synek" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: 11)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-6
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Mají tam lásku, jako trámek, }
     \line { pláče tchyňka, pláče tchánek, }
     \line { stěstíčko přejou mladí, staří, }
     \line { v papinově hrníčku se maso vaří. }
    }
   }
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Pijou tam pivo popovický, }
     \line { (ale jen malý) }
     \line { Šmudla se polil, jako vždycky, }
     \line { Kejchal kejchá na Profouse, }
     \line { jedí hrášek s uzeným a nafouknou se. }
     \vspace #0.5
     \bold "R"
    }
   }
   \hspace #17
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { V lese, jó v lese na jehličí, }
     \line { koná se svatba trpasličí, ...}
     \line { Šmudla už má po vojně }
     \line { a tak se žení.}
    }
   }   
  }
 }
}