\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.8\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Slu -- níč -- ko, slu -- níč -- ko, po -- poj -- di ma -- lič -- ko, se -- díš tu u ces -- ty, sta -- ne se ne -- ště -- stí, ně -- co tě za -- je -- de. El -- ce pel -- ce srej -- ček Nim -- ra kou -- pil šim -- la v_Ka -- da -- ni, a -- ni ne -- viš, jak to šim -- rá, když mi le -- zeš po dla -- ni. Po -- dí -- vej se zve -- dá krov -- ky, a -- si ně -- kam po -- le -- tí, do ne -- be či do Stro -- mov -- ky, há -- dej, há -- dej, há -- dej po -- tře -- tí. Ne -- vím, ne -- vím, ne -- mám zdá -- ní, poč -- kej s_na -- ta -- že -- nou dla -- ní. Snad se vrá -- tí za chvi -- lič -- ku, i ty ma -- lý po -- ple -- to, le -- tí hle -- dat os -- mou teč -- ku. Ne -- vrá -- tí se, ne -- vrá -- tí se, ne -- vrá -- tí se, ne -- vrá -- tí se, tak je to.
}

melody = \chordmode {
 d1 a:7 d a:7 d e:m a:7 d g a:7 d d a:7 a:7 d d a:7 d e a:7 a:7 a:7 d2 d:7 c:7 b:7 e:m gis:dim7 d cis:7 d1 g a:7 d d d d bes:7 bes:7 a:7 a:7 d d:7 g d g d g2 gis:dim7 d e4:7 bes4:7 d2 g:7 d g:7 d g:m fis:m bes:7 d a:7 d1 d d d 
}

theFretBoards = \chordmode {

 \override FretBoards.FretBoard #'outside-staff-padding = #0
 \override FretBoards.FretBoard #'outside-staff-priority = ##f
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.85
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 % \override FretBoards.FretBoard #'outside-staff-padding = #0
 % \override FretBoards.FretBoard #'outside-staff-priority = ##f
 % \override FretBoards.FretBoard #'staff-padding = #0.0
 \override FretBoards.FretBoard #'Y-extent = #'(-0.5 . 0.5)
 \override FretBoards.FretBoard #'X-extent = #'(-2.5 . 2.2)
 % \override TextScript #'Y-extent = #'(-1.5 . 1.5) 
 
 
 
 d4 d d r4 e e e r r fis e d  cis d e r  d e fis d b2 e  d4 cis b cis  d2 a  r4 b d g  fis2 e d r 
 
 

 r1^"3"
 
 
 \bar "||" cis4 cis cis e  cis cis cis a  d fis d fis  d b a r  cis cis cis e  d a d fis  e b cis d  fis f8 e r2  cis8 cis4. cis4 e  cis8 cis4. cis4 a  d fis a as  g g fis2  e4 dis e4. f8  fis4 d cis b  a2 d4 r4  b2 e4 r4  d cis b cis  d2 r2 
 

 r1^"3"
 
 
 fis4 a,2.  a4 b d e  f1 bes,  e4 a,2.  g4 a cis e fis d2. r1 b4 d d d fis d d d a d e8 d4.  fis4 d d r4  b d e d  

 a^\markup { \tiny \italic "ritardando" } 
 
 d e f \bar "||" 
 

 fis^\markup { \tiny \italic "Rubato" } 
 
 d d d  fis d d d  fis d d d  a' d, d d  
 
 a^\markup { \tiny \italic "a tempo" } 
 
 r4 cis r d r2. 
 
 r1^"3" 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Sluníčko" }
  poet = \markup { "Hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vesele" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

}