\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ces -- ta má pře -- de -- mnou v_dá -- li mi -- zí,__ kaž -- dý krok v_srd -- ci mém za -- bo -- lí, za -- krát -- ko bu -- de mi vše -- chno ci -- zí, ne -- spat -- řím své rod -- né ú -- do -- lí.  \set stanza = #"R:" Za -- vo -- lám na -- shle -- da -- nou, na -- shle -- da -- nou, na -- shle -- da -- nou rod -- né ú -- do -- lí. Za -- vo -- lám na -- shle -- da -- nou, na -- shle -- da -- nou, při vzpo -- mín -- ce srd -- ce za -- bo -- lí.
}

melody = \chordmode {
 d1 d d d  a:7 d2 d:7 g1 d2 a:7 d1 d g d2 a:7 d1 d g d2 a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r2. a8 d  fis4 fis8 fis fis4 e8 fis  e d( d2) a8 d  fis4 fis8 fis a4 g8 fis  e2. a8 g fis4 fis8 e d4 e8 fis  a8 g( g2) d8 b  a4 fis'4 e8 e fis e d2 r8 a8 d e  fis4 fis e8 d4.  b4 d e8 d4. fis8 fis fis fis e e fis e  d2 r8 a8 d e  fis4 fis e8 d4.  b4 d e8 d4.  fis8 fis fis fis e e fis e  d2. r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Rodné údolí" }
  poet = \markup { "Traditional, text E. Knos" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Oči mé nevidí, jak se stmívá, }
     \line { nevidí, co jsem měl tolik rád, }
     \line { jediné, co mi teď ještě zbývá, }
     \line { rodnému údolí sbohem dát. }
    }
   }
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Proč se den za každou nocí vrací, }
     \line { proč se čas na chvíli nezastaví? }
     \line { Nemusel bych ti své sbohem dáti, }
     \line { kdyby dnešní den navěky byl. }
     \line { (moh bych žít v svém rodném údolí.)}
    }
   }   
  }
 }
}