\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 %  #(set-paper-size "a4")
 %  line-width = 17.5\cm 
 %indent = #0
 %  printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 %  ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       %   \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       %   \override TimeSignature #'style = #'numbered
       %   \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Na O -- koř je ces -- ta ja -- ko žád -- ná ze sta, vrou -- be -- ná je stro -- ma -- ma. Když jdu po ní v_lé -- tě, sa -- mo -- ten ve svě -- tě, sot -- va ple -- tu no -- ha -- ma. Na kon -- ci té ces -- ty tr -- ni -- té, sto -- jí krč -- ma ja -- ko hrad. Tam za -- pad -- li tram -- pi, hla -- do -- ví a se -- šlí, zač -- li so -- bě no -- to -- vat. \set stanza = #"R:" Na hra -- dě O -- ko -- ři svět -- la už ne -- ho -- ří, bí -- lá pa -- ní šla už dáv -- no spát. Ta mě -- la ve zvy -- ku, po -- dle své -- ho bu -- dí -- ku, o půl -- no -- ci cho -- dit stra -- ší -- vat. Od těch dob, co jsou tam tram -- po -- vé, ne -- smí z_hra -- du pryč. A tak do -- le v_pod -- hra -- dí se še -- ri -- fem do -- vá -- dí, on jí se -- bral od kom -- na -- ty klíč.
}

melody = \chordmode {
 d1 d a:7 d d d a:7 d g d e a:7 d d a:7 d d a:7  d2 a:7 d1 d a:7 d2 a:7 d1 g d e a:7 d a:7 d2 a:7 a1:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 % \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 % \override FretBoard
 %   #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4

 \override FretBoards.FretBoard #'Y-extent = #'(-3.5 . 0.8) %it manipulates only with Chord Name (here the second value moves the chord name up and down (higner number, higher position; for example 0.2 colides with fret board diagram and 0.8 is ok))
 % \override FretBoards.FretBoard #'X-extent = #'(-0.5 . 0.2) %it manipulates only with Chord Name
 
 d8 d d d d4. e8  fis fis fis fis fis4. g8 e e e e e4 fis  d2 r2 
 \break
 d8 d d d d4. e8  fis fis fis fis fis4. g8 e e e e e4 fis  d2 r2
 \break
 g4 g g8 b a g   fis4. d8 fis2  e8 e e e b4 fis'  e2 r2
 \break
 d8 d d d d4. e8  fis fis fis fis fis4. g8 e e e e e4 fis  d2 r2 \bar "||"  d4 d8e fis e d4  e e8 fis g fis e4   fis8 fis fis d e e e cis  d2 r2   d4 d8 e fis e d4  e8 e e fis g fis e4   fis8 fis fis d e e e cis  d2 r2  g4 g g8 b a g  fis4. d8 fis2  e4 e b fis'  e2 r2   d8 d d e fis e d4  e8 e e fis g fis e4   fis8 fis fis d e e e cis  d2 r2 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Okoř" }
  poet = \markup { "Autor neznámý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Marcia" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
  
   %   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {

    %   \override Staff.VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-5 . -5) %it manipulates only with Chord Name 
    %   \override VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-1.5 . 1)
 
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-11.5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jednoho dne z rána roznesla se zpráva, "
         "že byl Okoř vykraden."
         "Nikdo není dodnes, kdo to tenkrát odnes,"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #43.5
   \column {
    \line { \bold ""
        \column {
         "nikdo nebyl dopaden."
         "Šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici,"
         "místo aby hlídal, zuřivě ji líbal, dostal z toho zimnici."
        }
    }
   }
  }
 }


}