\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Krás -- ný je vzduch, krá -- sněj -- ší je mo -- ře. Co je nej -- krá -- sněj -- ší, co je nej -- krás -- něj -- ší, u -- smě -- va -- vé tvá -- ře.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 d2 b2:m e:m a:7 d b:7 e:m a:7 d a:7 d1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { a4 d8 cis d2  e8 fis g fis e fis( fis4) } \repeat volta 2 { fis8 g a fis a fis4. b8 a g fis e a,( a4) a4 d e8 fis( fis4) d2 d }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "Moravská lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Náměšť" }
  poet = \markup { "Hudba i text Jaroslav Hutka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-3
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Pevný je stůl, }
     \line { pevnější je hora. }
     \line { Co je nejpevnější? }
     \line { Ta člověčí víra. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Pustá je pušť }
     \line { i nebeské dálky. }
     \line { Co je nejpustější? }
     \line { Žít život bez lásky. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Mocná je zbraň, }
     \line { mocnější je právo. }
     \line { Co je nejmocnější? }
     \line { Pravdomluvné slovo. }
    }
   }
   \hspace #22
   \column {
    \line \smallCaps { 5. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Velká je zem, }
     \line { šplouchá na ní voda. }
     \line { Co je však největší? }
     \line { Ta lidská svoboda. }
    }
   }   
  }
 }
}