\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 18.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Mě -- la vla -- sy sa -- mou lok -- nu, jé, je -- je, rá -- no při -- stou -- pi -- la k_ok -- nu, jé, je -- je, vla -- sy sa -- mou lok -- nu mě -- la a na nic víc ne -- my -- sle -- la a na nic víc ne -- my -- sle -- la, jé, jé, jé.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 a1 a a e e e e:7 a a a:7 d f:7 a fis b2:7 e:7 a1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 a4 a cis e  a, a cis e e1  fis4 e r2  b4 b d e b b d e  e1  fis4 e r2  a4 a a a  cis a a a  fis a a a  c a a a  e e e cis  gis' fis gis fis  a2 gis a1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Marnivá sestřenice" }
  poet = \markup { "Hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup { \line { Každou sloku o půltón výš. } }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-4
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Nutno ještě podotknouti, jé, jeje, }
     \line { že si vlasy kulmou kroutí, jé, jeje. }
     \line { Nesuší si vlasy fénem, }
     \line { nýbrž jen tak nad plamenem, }
     \line { nýbrž jen tak nad plamenem, jé, jé, jé.}
    }
   }
   \hspace #-44
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Jednou vlasy sežehla si, jé, jeje, }
     \line { Tím pádem je konec krásy, jé, jeje. }
     \line { Když přistoupí ráno k oknu, }
     \line { nemá vlasy samou loknu, }
     \line { nemá vlasy samou loknu, jé, jé, jé. }
    }
   }
   \hspace #21
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { O vlasy už nestará se, jé, jeje, }
     \line { a diví se světa kráse, jé, jeje. }
     \line { Vidí plno jinejch věcí }
     \line { a to za to stojí přeci, }
     \line { a to za to stojí přeci, jé, jé, jé.}
    }
   }   
  }
 }
}