\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Rá -- no vstá -- vá ma -- min -- ka má, slun -- ce je -- ště spá -- vá. A mě bu -- dí dvě slu -- ní -- čka la -- ska -- vá a sma -- vá.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 d2 d d e:m a b:m a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 fis8 e fis g a b a g g fis fis a  e4 e e8 fis g g  fis b a g  fis g e fis  d4 d
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Máminy oči" }
  poet = \markup { "Hudba Viktor Kalabis, text J. V. Svoboda" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně rychle" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-6
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { A to září dvě sluníčka }
     \line { v očích naší mámě. }
     \line { Celičký den, ať jsem, kde jsem, }
     \line { všude hledí na mě. }
    }
   }
   \hspace #18
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Navečer, když slunce zajde, }
     \line { usne les i kvítí, }
     \line { ještě nad mou spící hlavou }
     \line { dvě sluníčka svítí. }
    }
   }   
  }
 }
}