\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 V_dá -- li za ho -- ra -- ma sto -- jí chaj -- da ma -- lá. Pod ní te -- če ře -- ka, nad ní čer -- ná ská -- la, čer -- ná ská -- la.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 a2 a4 d4 a2 a4 d4 e1:7 a d a e:7 a2 a:7 e1:7 a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { <cis e>4 <cis e>2 <d fis>8 <d fis>  <cis e>4 <cis e>2 <d fis>8 <d fis>8  <b d>4 <b d>2 <cis e>4  <a cis>1 } \break
 \repeat volta 2 { <d fis>4 <d fis>2 <fis a>8 <fis a>  <cis a'>4 <cis e>2 <cis a'>8 <cis a'> } \alternative { { <e gis>4 <e gis>2 <d b'>4 <cis a'>1 } { <e gis>4 <e gis>2 <d b'>4 <cis a'>1 } } \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Chajda malá" }
  poet = \markup { "Autor neznámý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Adagio" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Přišla velká voda, }
     \line { vzala chajdu malou. }
     \line { Teď dva kamarádi }
     \line { nemaj si kam lehnout. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Smutně bloudí světem, }
     \line { hledaj chajdu svojí. }
     \line { Tam, kde chajda stála, }
     \line { černá skála stojí. }
    }
   }
   \hspace #13
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Neplač kamaráde }
     \line { pro tu chajdu malou. }
     \line { Dřív, než jaro přijde, }
     \line { postavíme novou. }
    }
   }   
  }
 }
}