\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když Se -- ver vál -- čí s_Ji -- hem a zem jde do vál -- ky na po -- lích mís -- to ba -- vl -- ny teď ros -- tou bod -- lá -- ky. Ve stí -- nu u sil -- ni -- ce vi -- dím z_Ji -- hu vo -- já -- ky, jak vá -- le -- jí se klid -- ně a lous -- kaj bu -- rá -- ky. \set stanza = #"R:" Hej hou, hej hou, nač cho -- dit do vál -- ky, je lep -- ší do -- ma se -- dět a lous -- kat bu -- rá -- ky. Hej hou, hej hou, nač cho -- dit do vál -- ky, je lep -- ší do -- ma se -- dět a lou -- skat bu -- rá -- ky.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 d8 d1 g2 d2 d1 e2 a2:7 d1 g2 d2 d1 a2:7 d d1 g2 d2 d1 e2 a2:7 d1 g2 d2 d1 a2:7 d2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 8 b8 a8 a a b d d4 d8 b b d b a4 r8 a8  fis'8 fis fis e d d d d e e e fis e4 r8 b8  a8 a a b d d d d b b d b a4 r8 a8  fis'8 fis fis e d d4 d8 e e d cis d4 r8 b a4. b8 d4. d8  b8 b d b a4 r8 a8  fis'8 fis fis e d d4 d8  e e e fis e4 r8 b8  a4. b8 d4. d8  b b d b a4 r8 a8  fis' fis fis e d d4 d8  e e d cis d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Buráky" }
  poet = \markup { "Traditional, text J. Fallada" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Marcia" }
  composer = "(Doprovod: 1, 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Plukovník je v sedle, volá "Yankeeové jdou." }
     \line { Mužstvo stále křičí, že dál už nemohou. }
     \line { Plukovník se otočí a koukne do dálky, }
     \line { jak jeho slavná milice teď louská buráky. }
     \line { R }
    }
   }
   \hspace #33
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Až tahle válka skončí a my zas budem žít, }
     \line { své milenky a ženy zas půjdem políbit. }
     \line { Pak zeptaj se tě "Hrdino, cos dělal za války?" }
     \line { "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." }
     \line { R }
    }
   }   
  }
 }
}