\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ze -- le -- ný há -- jo -- vé, byj -- va -- ly ste mo -- je, byj -- va -- ly ste mý -- ho srd -- ce po -- tě -- še -- ní. Í -- čko huž dlů -- hyj čas ne -- sly -- ším ptáč -- ka hlas, na vo -- blo -- ze se hu -- ká -- zal smut -- nyj čas.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 c2 c4 f c2 c g:7 g:7 c c c g:7 g:7 c c c4 f c g:7 c2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { c8( e) g g g4 a8 f f( e) e e e4 g8 e  e8. d16 d8 d d a' g f g( e) e e e4 r4 } \repeat volta 2 { c8 e e4 e8 d d4  d8 f f4  f8 e e4  e8 d e f g c a f e4 d c r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Zelený hájové" }
  poet = \markup { "Česká z Chodska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-6
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Dostál sem šáteček, v každým rohu kvíteček, }
     \line { huprostřed bul z rozmarýny pěknyj věneček. }
     \line { Ten věneček zelenyj, z rozmarýny pletenyj, }
     \line { ten mi dala moje mjilá pro potěšení. }
    }
   }
   \hspace #28
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Hdybys mě, má mjilá, má Handulko rozmjilá, }
     \line { hdybys ty mě jednů v řadě poznát nemohla, }
     \line { na koníčka vyskočím, bílým šátkem zatočím, }
     \line { hadyje, má znajmjilejší, s tebů se loučím. }
    }
   }   
  }
 }
}