\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Za -- jí -- ček bě -- ží po sil -- ni -- ci, my -- sli -- vec čí -- há za pše -- ni -- cí. Po -- čkej ty, za -- jíč -- ku, já ti dám rá -- nu, až se ti hla -- vič -- ka u -- hne na stra -- nu.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 c2. c c c c c g:7 c c g:7 c g:7 c g:7 d2:m g4:7 g2:7 c4 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 c'4 g g g2 f4  e e f g2 r4 c g g g2 f4  e e d c2 r4 \repeat volta 2 { e4 e f e e d e e f e2 d4 e e f e e d f e d d2 c4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Zajíček běží po silnici" }
  poet = \markup { "Česká z Budějovicka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně rychle" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}