\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       %   \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       %   \override TimeSignature #'style = #'numbered
       %   \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Za tou na -- ší sto -- do -- lič -- kou se -- dá -- vá vra -- bec, ju -- cha -- cha, se -- dá -- vá vra -- bec. Co ty tu chceš, čer -- ná vrá -- no, máš čer -- ný no -- hy, no -- hy. Dyť já bych se s_te -- bou sty -- díl jít do hos -- po -- dy, ju -- cha -- cha, jit do hos -- po -- dy.
}

verseII = \lyricmode {
 Při -- le -- tě -- la čer -- ná vrá -- na, da -- la mu klo -- fec, ju -- cha -- cha, da -- la mu klo -- fec.
}

melody = \chordmode {
 d2 d e4:m a:7 d2 e4:m a:7 d2 a4:7 d e:m d a:7 d e:m a:7 d2 d e4:m a:7 d2 a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.75
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d8 fis a d  a a fis a g g a g  fis d' a fis g g a g fis4 r4 } e8 e fis a g g fis fis e e fis a g fis e4 ^\markup { \with-color #red \translate #'(1.25 . 0.2) \musicglyph #"scripts.ufermata" }   d8 fis a d a a fis a  g g a g  fis d' a fis g g fis e d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Za tou naší stodoličkou" }
  poet = \markup { "Jihočeská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}