\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Šla Na -- nyn -- ka do ze -- lí, do ze -- lí, do ze -- lí, na -- tr -- ha -- la lu -- pe -- ní, lu -- pe -- níč -- ka. Při -- šel na ní Pe -- pí -- ček, roz -- šla -- pal jí ko -- ší -- ček. Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty to bu -- deš pla -- ti -- ti.
}

verseII = \lyricmode {
 
}

melody = \chordmode {
 c2 c g:7 c c c g:7 c c g:7 g:7 c c f g:7 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 e8 e e e e f g4 a8 g f4 g8 f e4 e8 e e e e f g4  a8 g f4  e4 r4 g8 g a g d d d r g g a g e e e r c' c c r a a a r  g e f d c c c r
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Šla Nanynka do zelí" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegretto" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-24
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Já to platit nebudu, nebudu, nebudu, }
     \line { radši se dám na vojnu, na vojničku. }
     \line { Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej. }
     \line { Udělám. Udělám, na vojnu se přece dám. }
    }
   }
  }
 }


}