\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'pamming = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pod na -- ši -- ma ok -- ny te -- če vo -- dič -- ka, na -- poj mně, má mi -- lá, mé -- ho ko -- níč -- ka. Já ho ne -- na -- po -- jím, já se ko -- ně bo -- jím, já se ko -- ně bo -- jím, že jsem ma -- lič -- ká.
}

melody = \chordmode {
 a2 d e a a e e a a a d e a d e a
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 e8 e dis e fis4. e8 d8 b e d cis4 r4 e8 e dis e gis4. fis8 e e fis e cis4 r4  \repeat volta 2 { a'4 e cis8 e a gis fis4. gis8 b a gis fis e e dis e fis4. e8 d b e d cis4 r4 }   
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Pod našima okny" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-8
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic \small {
     \line { Můj koníček vraný, ten nic nedělá. }
     \line { Jenom když mu řekneš, že jsi má milá. }
     \line { On ti hlavu sehne, ani se ti nehne, }
     \line { ani se ti nehne, holka rozmilá. }
    }
   }
   \hspace #-4
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic \small {
     \line { Pod našima okny roste oliva, }
     \line { pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá? }
     \line { K nám nikdo nechodí, neb o mne nestojí, }
     \line { neb o mne nestojí, že jsem chudobná. }
    }
   }
   \hspace #30
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic \small {
     \line { Pod našima okny roste růže květ, }
     \line { pověz mně, má milá, proč tě mrzí svět? }
     \line { Mne svět nic nemrzí, ale srdce bolí, }
     \line { ale srdce bolí, plakala bych hned. }
    }
   }   
  }
 }
}