\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bottom = ##t force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Ne -- stůj -- te, mlá -- den -- ci, pod ok -- ny, pojď -- te radš
 do svět -- ni -- ce, na žid -- li -- ce.
}

verseII = \lyricmode {
 jest -- li vás no -- žič -- ky bo -- le -- jí, sed -- ně -- te
}

melody = \chordmode {
 c2. c2 c4:aug f2
 f4:aug
 d2:m a4:dim7
 g2. g:7
 c g:7
 \set chordChanges = ##f g:7 \set chordChanges = ##t c c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 % \override FretBoard
 %   #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4

 \repeat volta 2 { 
  c4 c g 
  e e c
  a'2 f4 
  d2 r4
  a' a g
  
 }
 \alternative { {   f f d
            g2 r4
            r2.} { f4 f b,
            c2 r4 
            r2. } }
 \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Nestůjte, mládenci, pod okny" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-8
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { }
     \line { 2. My jsme k vám nepřišli posedět, my jsme se přišli poptat: }
     \line { Vy máte tři hezká děvčata, můžem-li jednu dostat?}
     \line { }
     \line { 3. Neber si, Jeníčku, takovou, která je tuze pyšná, }
     \line { ona by snad ani za tebou ze dveří ven nevyšla.}
     \line { }
     \line { 4. Neber si, Jeníčku, takovou, která je zamračená, }
     \line { ona by se na tě mračila od rána do večera. }
     \line { }
     \line { }
     \line { }    
    }
   }
  }
 }


} %book