\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")      %default is a4 (a4, letter, legal, and 11x17)
 paper-height = 14.85\cm      %vyska "papiru"
 %  line-width = 15.0\cm       %sirka "papiru"
 line-width = 18.0\cm       %sirka "papiru"  
 indent = #0            %odsazeni prvniho radku not
 printallheaders = ##f
 print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f        %systémy končí tam kde končí, nevyplňují celou šíři řádku
 ragged-bottom = ##t  
 force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ko -- vá sy -- nek, ko -- vá vra -- ta, rů -- že čer -- ve -- ná,
 rů -- žič -- ko čer -- ve -- ná, li -- li -- e, fi -- a -- la.
}

melody = \chordmode {
 d2:m a2 a4 g:m bes a:7 
 a2 g4:m bes a2:7 d:m
 
 d4:m a:7 bes g:m
 f2 d4:m a4
 g4.:m a8 g4:m
 d:m a2 d:m
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody
 
}   
theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames here, chordnames are now German, thus B ~ H
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody

}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 % Type notes for melody here

 \repeat volta 2 { 
  d4 d a' a
  a g f d
  a'2 g4 f
  a2 d,
  d4 e f g 
  a2 a
  g4. a8 g4 f
  e2 d }
 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ková synek, ková vrata" }
  poet = \markup { "Moravská balada" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" } %\note #"4" #1 = 121
  composer = "(A capella)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { 2. Ta vrata ze stříbra zlata, růže .. }
     \line { 3. Svítily po celím dvoře .. }
     \line { 4. V celým dvoře i v komoře .. }
     \line { 5. V té komoře bílé lože .. }
     \line { 6. Na tom loži panna leží .. }
     \line { 7. Ta panna má zlatý prsten .. }
     \line { 8. V tom prstenu tráva roste .. }
    }
   }
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { 9. Na té trávě chlapec pase .. }
     \line { 10. Pase na ní kozu bílou .. }
     \line { 11. Že pojede za svou milou .. }
     \line { 12. A ten prsten snímat bude .. }
     \line { 13. Kolik pluhů, tolik volů .. }
     \line { 14. Prsten sejmul, ji obejmul .. }
     \line {}    
    }
   }  
  }
 }


} %book