\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Koč -- ka le -- ze dí -- rou, pes o -- knem, pes o -- knem, ne -- bu -- de -- li pr -- šet, ne -- zmok -- nem, nem.
}

verseII = \lyricmode {
 A když bu -- de pr -- šet, zmok -- ne -- me, zmok -- ne -- me, na slu -- níč -- ku za -- se us -- chne -- me, me.
}

melody = \chordmode {
 a2 a d a d a d a e a a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 a8 b cis d e4 e  fis fis e2  fis4 fis e2 \repeat volta 2 { d8 d d d cis4 cis b b } \alternative { { e2 } { a,2 } } \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Kočka leze dírou" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: Pochodový)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}