\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")      %default is a4 (a4, letter, legal, and 11x17)
 paper-height = 14.85\cm      %vyska "papiru"
 %  line-width = 15.0\cm       %sirka "papiru"
 line-width = 18.0\cm       %sirka "papiru"  
 indent = #0            %odsazeni prvniho radku not
 printallheaders = ##f
 print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f        %systémy končí tam kde končí, nevyplňují celou šíři řádku
 ragged-bottom = ##t  
 force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když jsem hu -- sy pá -- sa -- la, zi -- mou jsem se třá -- sa -- la,
 teď už hu -- sy ne -- pa -- su a zi -- mou se ne -- třa -- su.
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 Bě -- ží liš -- ka k_Tá -- bo -- ru, ne -- se py -- tel zá -- zvo -- ru
 je -- žek za ní po -- spí -- chá, že jí py -- tel roz -- pí -- chá.
}

melody = \chordmode {
 c2 c c g:7 c g4:7 c c c g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody
 
}   
theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames here, chordnames are now German, thus B ~ H
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody

}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 % Type notes for melody here

 c8 e c e g4 g8 g
 c, e c e d4 d8 d
 c e g e 
 d d e4
 c8 e g e
 d d c4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Když jsem husy pásala" }
  subtitle = "Běží liška k Táboru"  
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" } %\note #"4" #1 = 121
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }
} %book