\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")      %default is a4 (a4, letter, legal, and 11x17)
 paper-height = 14.85\cm      %vyska "papiru"
 %  line-width = 15.0\cm       %sirka "papiru"
 line-width = 18.0\cm       %sirka "papiru"  
 indent = #0            %odsazeni prvniho radku not
 printallheaders = ##f
 print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f        %systémy končí tam kde končí, nevyplňují celou šíři řádku
 ragged-bottom = ##t  
 force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 K_Bu -- dě -- ji -- cům ces -- ta, a -- le že je ouz -- ká,
 kdy -- by na -- ši pá -- ni po -- vo -- le -- ní da -- li je tam hol -- ka hez -- ká, hez -- ká.
}

melody = \chordmode {
 a2. a e e d a e a \set chordChanges = ##f a
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody
 
}   
theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames here, chordnames are now German, thus B ~ H
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody

}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 % Type notes for melody here

 \repeat volta 2 { 
  e8 e cis4 e
  a e r
  d8 cis b4 cis 
  d b r
 }
 \break
 \repeat volta 2 {
  fis'8 fis fis d fis fis
  e e e cis e e 
  d cis b4 e
 }
 \alternative { { cis4 e r } { d4 cis r } }
 \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "K Budějicům cesta" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vesele" } %\note #"4" #1 = 121
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>

 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Já jsem se tam dostal, }
     \line { dobře jsem se vyspal. }
     \line { Vona ráno vstala, dveře zavírala, }
     \line { jen abych tam zvostal. }
    }
   }
   \hspace #-12
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Já tam nezvostanu, }
     \line { já musím jít domů, }
     \line { koníčky pucovat, pěkně okšírovat }
     \line { a dát jim obroku. }
    }
   }  
  }
 }


} %book