\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")      %default is a4 (a4, letter, legal, and 11x17)
 paper-height = 14.85\cm      %vyska "papiru"
 %  line-width = 15.0\cm       %sirka "papiru"
 line-width = 18.0\cm       %sirka "papiru"  
 indent = #0            %odsazeni prvniho radku not
 printallheaders = ##f
 print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f        %systémy končí tam kde končí, nevyplňují celou šíři řádku
 ragged-bottom = ##t  
 force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Já se dy -- cky vo -- hlí -- dám, vo -- hlí -- dám k_do -- maž -- lic -- kým
 za -- hra -- dám, a -- sli je tám e -- ště mo -- dro -- o -- ký děv -- če, já si na ně za -- vo -- lám.
}

melody = \chordmode {
 c2 c c g:7 g:7 g:7 g:7 g:7 c c f g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody
 
}   
theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames here, chordnames are now German, thus B ~ H
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody

}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 % Type notes for melody here

 \repeat volta 2 { 
  
  c8. e16 g8 g
  g e g4
  g8 e g4
  f8 e d e
  f4 e d r
  
 }
 
 \repeat volta 2 {
  
  d4. e8
  f e f d
  e4. f8
  g g g c
  a a g f
  e4 d
  c2
  
 }
 %    \alternative { {} {} }
 %  \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Já se dycky vohlídám" }
  poet = \markup { "Česká z Chodska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" } %\note #"4" #1 = 121
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>

 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #12
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Ha já je tám [: nevidím, :] }
     \line { hani je tám neslyším,}
     \line { s kym pa já se eště, }
     \line { moje zlatý děvče, }
     \line { s kym pa já se potěším? } 
    }
   }
   \hspace #-20
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Na dolině [: rymíček, :] }
     \line { napájí tám Jeníček, }
     \line { štyry koně vraný, }
     \line { pěkně hučesaný, }
     \line { je zkrvácený šecek. }
    }
   }
   \hspace #29
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { To není krev [: z koníčka, :] }
     \line { to je z mýho Jeníčka, }
     \line { [: že ho posekala, :] }
     \line { ta vojancká šavlička. }
    }
   }    
  }
 }


} %book