\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")      %default is a4 (a4, letter, legal, and 11x17)
 paper-height = 14.85\cm      %vyska "papiru"
 %  line-width = 15.0\cm       %sirka "papiru"
 line-width = 18.0\cm       %sirka "papiru"  
 indent = #0            %odsazeni prvniho radku not
 printallheaders = ##f
 print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f        %systémy končí tam kde končí, nevyplňují celou šíři řádku
 ragged-bottom = ##t  
 force-assignment = #""
}

\layout {
 \context { \Score
       \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { \Staff
       \override TimeSignature #'style = #'numbered
       \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Je -- de, je -- de poš -- tov -- ský pa -- ná -- ček, je -- de, je -- de poš -- tov -- ský pán.
 Má vra -- ný ko -- níč -- ky, ja -- ko dvě ry -- bič -- ky, je -- de, je -- de do Ro -- ky -- can.
}


melody = \chordmode {
 d2. d a:7 d d d a:7 d
 a:7 d a:7 d d d a:7 d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard
 #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody
 
}   
theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames here, chordnames are now German, thus B ~ H
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t % show chord name only at the start of the lines and when chord changes
 
 \melody

}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 % Type notes for melody here

 fis2 a4
 d,2 fis4
 a a, a 
 d fis a
 fis2 a4
 d,2 fis4
 a a, a
 d2 r4
 
 a' a, a
 d fis a
 a a, a
 d fis a
 fis2 a4
 d,2 fis4
 a a, a 
 d2 r4

}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Jede, jede poštovský panáček" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě a rychle" } %\note #"4" #1 = 121
  composer = "(Doprovod: 2, 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>

 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-28
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Jede, jede poštovský panáček, }
     \line { jede, jede poštovský pán. }
     \line { Vpředu má trubičku a vzadu truhličku, }
     \line { jede, jede do Rokycan. }
    }
   }
  }
 }


} %book