\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }
 \context {
  \Staff
  \override TimeSignature #'style = #'numbered
  \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 Já jsem z_Kut -- né Ho -- ry, z_Kut -- né Ho -- ry kou -- del -- ní -- kův syn.
 Já mám v_Pra -- ze tři do -- my, až je kou -- pím, bu -- dou mý. Já jsem
 z_Kut -- né Ho -- ry, z_Kut -- né Ho -- ry kou -- del -- kí -- kův syn.  
}

melody = \chordmode {
 c4 g:7 c2 c2
 c4 g:7 c2
 c f g:7 c c4 g:7
 c2 c c4 g:7 c2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t 
 \melody
}   

theChords = \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t 
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { 
  c4 d
  e8 g g f
  e g g f
  e e d d 
  c4 r
 }
 \break
 \repeat volta 2 {
  g'8 g g g
  a a a4
  f8 f f f 
  g g g4
  c, d
  e8 g g f
  e g g f
  e e d d
  c4 r
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Já jsem z Kutné Hory" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegretto" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

}