\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 18.0\cm  
 indent = #0
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }
 \context {
  \Staff
  \override TimeSignature #'style = #'numbered
  \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pod Preš -- pur -- kem kraj Du -- na -- ja, pod Preš -- pur -- kem kraj Du -- na -- ja,
 je ka -- sár -- ňa, je ka -- sár -- ňa, je ka -- sár -- ňa ma -- lo -- va -- ná.
}

melody = \chordmode {
 c2 c g:7 c g
 g d:7 g c c
 c c c c g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t 
 \melody
}   

theChords = \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t 
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 c4 d
 e g
 d e8 d
 c4 r
 g' a b d
 a b8 a g4 r
 c4. b8 c4 e,
 g4. a8 g4 c, c d e g 
 d e8 d c4 r
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Pod Prešpurkem kraj Dunaja" }
  poet = \markup { "Moravská z Kopanic" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Pochodem" }
  composer = "(Doprovod: 1, 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Pod ka sárňů strom zelený, :] }
     \line { [: pod tým stomem, :] }
     \line { pod tým stromem vojsko leží. }
    }
   }
   \hspace #-8  
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Z hory věter profukuje, :] }
     \line { [: už to vojsko, :] }
     \line { už to vojsko mašíruje. }
    }
   }
   \hspace #25  
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Mašíruje na dvě strany, :] }
     \line { [: z Uher do Čech, :] }
     \line { z Uher do Čech, do Moravy. }
    }
   }    
  }
 }

}